POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności realizowanych przez naszą Spółkę procesów przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy obowiązujące w firmie ROP W.W. Konieczny Spółka Jawna, 43 – 246 Strumień, ul. Tęczowa 17, Nip: 548-10-04-817, REGON 070474976, zasady ochrony danych osobowych ustanowione zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). W swojej działalności przywiązujemy dużą uwagę do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną informacji, nie tylko ze względu na to, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami szanujemy prawo do prywatności innych i wierzymy, że to jeden z ważniejszych elementów dobrej współpracy i budowania zaufania i dobrego wizerunku naszej firmy.

 

 

Spis treści

1. ADMINISTRATOR DANYCH

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

4. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ROP W.W Konieczny Spółka Jawna, 43 – 246 Strumień, ul. Tęczowa 17 – dalej ROP.  Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się kierując korespondencję e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD)-  rodo@rop.com.pl

 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, o jakim mowa w RODO. 

 

4. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy przeniesienia swoich danych – zgodnie i w przypadkach wskazanych w art. 12-23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez ROP przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat Urzędu Ochrony Danych Osobowych i sposobu wnoszenia skargi można znaleźć na stronie: www.uodo.gov.pl

Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.